Αρχικά θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα ημέρας και ώρας της βάπτισης με τον εφημέριο της εκκλησίας όπου θα τελεστεί το μυστήριο.

Τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν τη Βάπτιση πρέπει οι γονείς να προσκομίσουν στον Εφημέριο την πρωτότυπη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού, η οποία έχει εκδοθεί από το Δήμο στον οποίο έχει δηλωθεί η γέννησή του (συνήθως φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΒΑΠΤΙΣΗ»).

Για την τέλεση του Μυστηρίου του Βαπτίσματος σε άλλη Ενορία, ο Εφημέριος πρέπει να μεταβιβάσει τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού στο Ναό που θα τελεστεί το Μυστήριο.

Ο Ιερέας που τελεί το Μυστήριο εκδίδει Δήλωση Βαπτίσεως.

Η Δήλωση Βαπτίσεως κατατίθεται εντός 90 ημερών στο Ληξιαρχείο του Δήμου που έχει δηλωθεί η γέννηση του παιδιού. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται ένα μικρό πρόστιμο.

Σε περίπτωση που η Βάπτιση τελεστεί εκτός Ενορίας, η δήλωση Βαπτίσεως προσκομίζεται στην Ενορία του Νεοφώτιστου, για να καταχωρηθεί στο οικείο Βιβλίο και στη συνέχεια, κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου.

Είναι πιθανό να χρειαστούν και οι αστυνομικές ταυτότητες των γονέων και των ανάδοχων, καθώς πριν από τη βάπτιση οι γονείς μαζί με τον ιερέα συμπληρώνουν μια φόρμα με τα στοιχεία του ονόματος που θα δοθεί στο μωρό, το θρήσκευμά του και τα στοιχεία του νονού και των γονέων.

**Ο ανάδοχος του παιδιού δε θα πρέπει να είναι αλλόδοξος ή αλλόθρησκος ή να έχει κάνει μόνο πολιτικό γάμο.

**Σύμφωνα με την εκκλησία τα παιδιά που προέρχονται από γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, βαπτίζονται εφόσον ο Ανάδοχος (νονός) εγγυάται την κατήχηση του νεοφώτιστου. Είναι απίθανο να ζητηθεί πιστοποιητικό γάμου, ωστόσο είναι βέβαιο ότι ο ιερέας στη διάρκεια της συζήτησης θα εκμαιεύσει την πληροφορία με έμμεσο τρόπο.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ

Η ονοματοδοσία γίνεται στο Ληξιαρχείο που έχει γίνει η δήλωση της γέννησης του μωρού ή στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων προσκομίζοντας τη Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Οι δύο γονείς πρέπει να προσέλθουν στο Ληξιαρχείο με τις αστυνομικές τους ταυτότητες ή τα διαβατήριά τους, εντός 60 ημερών από τη γέννηση του παιδιού.

Σε περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων δεν μπορεί να παραβρεθεί, απαιτείται εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση θα έχει το γνήσιο της υπογραφής του γονέα και θα αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο θα δοθεί. Στην περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί το όνομα θα αναγράφεται με ελληνικούς χαρακτήρες.

ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ

Σε περίπτωση της άγαμης μητέρας η οποία έχει μόνη της τη γονική μέριμνα, η Βάπτιση μπορεί να τελεστεί μόνο εάν η μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει ότι: «έχει αποκλειστικά τη γονική μέριμνα, ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου. Τέλος, ότι επιθυμεί το παιδί της να βαπτιστεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα.»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ

Σε περίπτωση που με δικαστική Απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονέας ή Κηδεμόνας για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία προϋποθέτεται η ύπαρξη μιας Υπεύθυνης Δήλωσης του ετέρου γονέα ότι συμφωνεί ή στη περίπτωση Κηδεμονίας, αμφοτέρων των γονέων, ότι συμφωνούν.

ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

Στις περιπτώσεις διαφωνίας των γονέων, για το Βάπτισμα ή την Ονοματοδοσία του παιδιού, μπορεί αυτά να γίνουν κατόπιν Δικαστικής Αποφάσεως.

*Δικαστική απόφαση, η οποία αναθέτει μόνο την επιμέλεια του τέκνου, προσωρινή ή μη, στον ένα εκ των δύο γονέων, δεν καλύπτει τον Εφημέριο για την τέλεση Βαπτίσεως.

ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΟΝΕΩΣ

Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέα, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει το Μυστήριο του Βαπτίσματος μόνο όταν ο έτερος γονέας προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξης θανάτου είτε της δικαστικής απόφασης, βάσει της οποίας ο απουσιάζων γονέας θεωρείται ρητώς άφαντος ή έκπτωτος από τη γονική μέριμνα.

Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέα λόγω ευλόγου κωλύματος (ασθενείας, αποδημίας κλπ.), τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, μόνο όταν υποβληθεί εκ μέρους του γονέα, που λείπει, βεβαίωση από συμβολαιογράφο είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του θεωρημένο, ότι συμφωνεί για την βάπτιση του τέκνου κατά το Ορθόδοξο δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ή ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Σε περίπτωση διάστασης των γονέων ή διαζυγίου ή όταν η μητέρα του ανήλικου τέκνου επικαλείται ότι πατέρας του τέκνου είναι άλλος από τον αναγραφόμενο στην Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ο Εφημέριος

1) οφείλει να αναζητήσει τον πατέρα, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην ληξιαρχική πράξη και να λάβει την γραπτή συγκατάθεσή του

2) αν έχει προσβληθεί η πατρότητα ή έχει αναγνωρισθεί το τέκνον εκούσια, ο Εφημέριος μπορεί να δεχθεί ως πατέρα αυτόν, που ορίζει το ληξιαρχείο σύμφωνα με τις νεότερες σημειώσεις και διορθώσεις της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.